Dziś jest
PL EN DE UK LT

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - Orzysz.pl

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Orzysz.pl » Edukacja » Liceum Ogólnokształcące w Orzyszu » Publikacje nauczycieli » język angielski

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Skala
ocen

                                                                     Gramatyka i słownictwo
Osiągnięcia ucznia:

6

• prezentuje bardzo wysoki stopień opanowania zagadnień gramatycznych zawartych w rozkładzie materiału oraz wykraczających poza jego ramy

• umiejętnie i w sposób urozmaicony wykorzystuje znane mu struktury gramatyczne w praktyce

• tworzy złożone zdania, poprawne pod względem gramatycznym i logicznym

• posługuje się bardzo bogatym i zróżnicowanym zasobem struktur leksykalnych w zakresie tematyki zawartej w rozkładzie materiału oraz wykraczającym poza nią

• zna i umiejętnie stosuje różnorodne wyrażenia potoczne z podręcznika i z innych źródeł takich jak prasa, telewizja i Internet

• zna różne techniki wyszukiwania znaczenia wyrazów i swobodnie stosuje je w praktyce

• samodzielnie i swobodnie korzysta ze słowników różnego rodzaju

5

• prezentuje wysoki stopień opanowania zagadnień gramatycznych zawartych w rozkładzie materiału

• umiejętnie wykorzystuje znane mu struktury gramatyczne w praktyce

• tworzy spójne i sensowne zdania, poprawne pod względem gramatycznym i logicznym

• posługuje się bogatym i zróżnicowanym zasobem struktur leksykalnych w zakresie tematyki zawartej w rozkładzie materiału

• zna i stosuje wyrażenia potoczne z podręcznika i z innych źródeł takich jak prasa, telewizja i Internet

• zna różne techniki wyszukiwania znaczenia wyrazów i stosuje je w praktyce

• samodzielnie korzysta ze słowników różnego rodzaju

4

• prezentuje dość wysoki stopień opanowania zagadnień gramatycznych zawartych w rozkładzie materiału

• dość umiejętnie wykorzystuje znane mu struktury gramatyczne w praktyce

• na ogół tworzy spójne i sensowne zdania, zazwyczaj poprawne pod względem gramatycznym i logicznym

• posługuje się dość bogatym i zróżnicowanym zasobem struktur leksykalnych w zakresie tematyki zawartej w rozkładzie materiału

• zna i stosuje wyrażenia potoczne z podręcznika i czasem z innych źródeł takich jak prasa, telewizja i Internet

• zna i stosuje różne techniki wyszukiwania znaczenia wyrazów

• samodzielnie korzysta ze słownika angielsko-polskiego i polsko-angielskiego oraz prostego słownika angielsko-angielskiego

3

• prezentuje niewysoki stopień opanowania zagadnień gramatycznych zawartych w rozkładzie materiału

• niezbyt umiejętnie wykorzystuje znane mu struktury gramatyczne w praktyce

• tworzy proste i krótkie zdania, popełniając przy tym częste błędy logiczne i gramatyczne

• posługuje się mało zróżnicowanym zasobem struktur leksykalnych w zakresie tematyki zawartej w rozkładzie materiału

• zna i stosuje w praktyce niektóre wyrażenia potoczne zawarte w podręczniku

• zna i stosuje różne techniki wyszukiwania znaczenia wyrazów, ale często nie radzi sobie z dopasowaniem wyrazu do kontekstu

• samodzielnie korzysta ze słownika angielsko-polskiego i polsko-angielskiego

2

• prezentuje niski stopień opanowania zagadnień gramatycznych zawartych w rozkładzie materiału

• nieumiejętnie wykorzystuje niektóre znane mu struktury gramatyczne w praktyce

• przeważnie tworzy krótkie i niespójne zdania z dużą ilością błędów logicznych i gramatycznych

• posługuje się ubogim zasobem struktur leksykalnych w zakresie tematyki zawartej w rozkładzie materiału

• zna i stosuje w praktyce tylko niektóre wyrażenia potoczne zawarte w podręczniku, często popełnia błędy w ich zastosowaniu

• ma problemy z korzystaniem ze słownika, potrzebuje pomocy nauczyciela przy wybieraniu wyrazu odpowiedniego do kontekstu

1

• nie opanował zagadnień gramatycznych zawartych w rozkładzie materiału

• nie potrafi budować logicznych i spójnych zdań, nawet z pomocą nauczyciela

• nie opanował struktur leksykalnych w zakresie tematyki zawartej w rozkładzie materiału

• nie potrafi korzystać ze słownika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skala
ocen

Słuchanie

Osiągnięcia ucznia:

6

• znakomicie rozumie ogólny sens i intencje różnorodnych dialogów i tekstów opartych na materiale podręcznika i wykraczających poza jego zawartość (np. dialogi z filmów i popularne piosenki)

• znakomicie rozumie sens wypowiedzi w różnych warunkach odbioru (np. rozmowa telefoniczna)

• bez problemów wyszukuje szczegółowe informacje w różnych wypowiedziach i dialogach i odpowiednio na nie reaguje

• bez problemów zauważa kluczowe informacje w różnych dialogach i wypowiedziach

• z łatwością streszcza szczegółowo wysłuchany tekst

• z łatwością dokonuje właściwego wyboru informacji niezbędnych do wykonania różnorodnych zadań sprawdzających jego zrozumienie

• umiejętnie korzysta ze strategii ułatwiających rozwiązywanie zadań na rozumienie tekstu słuchanego

• z łatwością rozpoznaje uczucia, intencje, zamiary i reakcje mówiącego

• z łatwością rozróżnia dźwięki, głoski, akcent wyrazowy i zdaniowy

• z łatwością rozumie polecenia nauczyciela oraz wypowiedzi innych uczniów

5

• rozumie ogólny sens i intencje różnorodnych dialogów i tekstów opartych na materiale podręcznika

• rozumie sens wypowiedzi w różnych warunkach odbioru (np. rozmowa telefoniczna)

• wyszukuje szczegółowe informacje w różnych wypowiedziach i dialogach i odpowiednio na nie reaguje

• zauważa kluczowe informacje w różnych dialogach i wypowiedziach

• streszcza szczegółowo wysłuchany tekst

• dokonuje właściwego wyboru informacji niezbędnych do wykonania różnorodnych zadań sprawdzających jego zrozumienie

• korzysta ze strategii ułatwiających rozwiązywanie zadań na rozumienie tekstu słuchanego

• rozpoznaje uczucia, intencje, zamiary i reakcje mówiącego

• rozróżnia dźwięki, głoski, akcent wyrazowy i zdaniowy

• rozumie polecenia nauczyciela i wypowiedzi innych uczniów

4

• przeważnie rozumie ogólny sens i intencje różnorodnych dialogów i tekstów opartych na materiale podręcznika

• przeważnie rozumie sens wypowiedzi w różnych warunkach odbioru (np. rozmowa telefoniczna)

• zazwyczaj wyszukuje szczegółowe informacje w różnych wypowiedziach i dialogach i odpowiednio na nie reaguje

• przeważnie zauważa kluczowe informacje w różnych dialogach i wypowiedziach

• streszcza dość szczegółowo wysłuchany tekst

• przeważnie dokonuje właściwego wyboru informacji niezbędnych do wykonania różnorodnych zadań sprawdzających jego zrozumienie

• zazwyczaj korzysta ze strategii ułatwiających rozwiązanie zadań na rozumienie tekstu słuchanego

• zazwyczaj rozpoznaje uczucia, intencje, zamiary i reakcje mówiącego

• zazwyczaj rozróżnia dźwięki, głoski, akcent wyrazowy i zdaniowy

• przeważnie rozumie polecenia nauczyciela i wypowiedzi innych uczniów

3

• czasem rozumie ogólny sens i intencje różnorodnych dialogów i tekstów

• czasem rozumie sens wypowiedzi w różnych warunkach odbioru (np. rozmowa telefoniczna)

• wyszukuje część szczegółowych informacji w różnych wypowiedziach i dialogach i odpowiednio na nie reaguje

• czasem zauważa kluczowe informacje w różnych dialogach i wypowiedziach

• streszcza wysłuchany tekst, ale niezbyt szczegółowo

• czasem dokonuje właściwego wyboru informacji niezbędnych do wykonania różnorodnych zadań sprawdzających jego zrozumienie

• czasem korzysta ze strategii ułatwiających rozwiązanie zadań na rozumienie tekstu słuchanego

• czasem rozpoznaje uczucia, intencje, zamiary i reakcje mówiącego

• rozróżnia większość dźwięków, głosek, ale ma trudności z rozpoznaniem akcentu wyrazowego i zdaniowego

• czasem rozumie polecenia nauczyciela i wypowiedzi innych uczniów

2

• rzadko rozumie ogólny sens i intencje różnorodnych dialogów i tekstów

• rzadko rozumie sens wypowiedzi w różnych warunkach odbioru (np. rozmowa telefoniczna)

• wyszukuje niewielką część szczegółowych informacji w różnych wypowiedziach i dialogach i odpowiednio na nie reaguje

• zauważa niewiele kluczowych informacji w różnych dialogach i wypowiedziach

• streszcza niewielką część wysłuchanego tekstu

• rzadko dokonuje właściwego wyboru informacji niezbędnych do wykonania różnorodnych zadań sprawdzających jego rozumienie

• rzadko korzysta ze strategii ułatwiających rozwiązanie zadań na rozumienie tekstu słuchanego

• rzadko rozpoznaje uczucia, intencje, zamiary i reakcje mówiącego

• rozróżnia tyko niektóre dźwięki i głoski, nie rozpoznaje akcentu wyrazowego i zdaniowego

• potrzebuje pomocy, aby zrozumieć polecenia nauczyciela i wypowiedzi innych uczniów

1

• zazwyczaj nie rozumie ogólnego sensu dialogów i tekstów

• zazwyczaj nie rozumie sensu wypowiedzi w różnych warunkach odbioru (np. rozmowa telefoniczna)

• nie jest w stanie wyszukać nawet niewielkiej część szczegółowych informacji, by odpowiednio na nie zareagować

• nie zauważa nawet niewielu kluczowych informacji w dialogach i wypowiedziach

• nie potrafi powiedzieć, czego dotyczy wysłuchany tekst

• nie jest w stanie dokonać właściwego wyboru nawet niewielkiej ilości informacji niezbędnych do wykonania części zadań sprawdzających jego zrozumienie

• nie jest w stanie rozpoznać uczuć, intencji, zamiarów i reakcji mówiącego

• nie umie korzystać ze strategii ułatwiających rozwiązanie zadań na rozumienie tekstu słuchanego

• nie rozróżnia dźwięków ani głosek, a także nie rozpoznaje akcentu wyrazowego i zdaniowego

• nawet z pomocą nie rozumie poleceń nauczyciela i wypowiedzi innych ucznió

Skala
ocen

Mówienie / Wymowa

Osiągnięcia ucznia:

6

z powodzeniem wypowiada  się w sposób urozmaicony na dowolne tematy, prezentując  przy tym dokładność językową i bogactwo struktur leksykalno-gramatycznych  znacznie przekraczające tematykę zawartą w rozkładzie materiału

chętnie zabiera głos w rozmowie w sposób naturalny i spontaniczny

w rozmowie przekazuje komunikat  całkowicie kompletny, zgodny z poleceniem

opisuje materiał wizualny w sposób pełny, zachowując logiczny porządek

wyraża opinię, propozycję, przedstawia argumenty itp. w sposób pełny, zgodny z treścią zadania

posiada bardzo dobrą wymowę i intonację

można go bez problemu zrozumieć

5

wypowiada się w sposób urozmaicony na dowolne tematy, prezentując  przy tym dokładność językową i bogactwo leksykalno-gramatyczne

zabiera głos w rozmowie w sposób naturalny i spontaniczny

w rozmowie przekazuje komunikat  kompletny, zgodny z poleceniem

opisuje materiał wizualny, zachowując logiczny porządek

wyraża opinię, propozycję, przedstawia argumenty itp. w sposób zgodny z treścią zadania

można go bez problemu zrozumieć

wypowiada się w sposób poprawny, popełniając błędy niezakłócający komunikacji

4

wypowiada się w sposób spójny i logiczny na tematy zawarte w rozkładzie materiału

 w rozmowie zazwyczaj  przekazuje komunikat  kompletny, zgodny z poleceniem

opisuje materiał wizualny, zachowując w miarę  logiczny porządek i starając się przekazać wszystkie wymagane elementy opisu

wyraża opinię, propozycję, przedstawia argumenty itp. zazwyczaj w sposób zgodny z treścią zadania

w dość naturalny sposób zabiera głos w rozmowie

można go zrozumieć bez trudności

3

wypowiada się w sposób dość płynny na tematy zawarte w rozkładzie materiału

czasem zabiera głos w rozmowie w sposób naturalny, gdy jest zainteresowany zagadnieniem

 w rozmowie przekazuje komunikat  niezbyt kompletny, czasem zgodny z poleceniem

opisuje materiał wizualny, starając się zachować logiczny porządek, ale nie zawsze przekazuje wszystkie elementy opisu

wyraża opinię, propozycję, przedstawia argumenty itp. często w sposób odbiegający od treści zadania

można go na ogół zrozumieć, choć popełnia błędy w wymowie i intonacji

2

rzadko wypowiada się spójnie i płynnie, tylko na niektóre tematy zawarte w rozkładzie materiału

w rozmowie przekazuje komunikat  mało kompletny, często niezgodny z poleceniem

opisuje materiał wizualny bez zachowania logicznego porządku i w sposób niekompletny

sporadycznie wyraża opinię, propozycję, przedstawia argumenty, itp. będące w zgodzie z treścią zadania, posługuje się przy tym ubogim zakresem słownictwa i struktur i popełnia poważne, liczne błędy

1

nie potrafi samodzielnie wypowiadać się na żadne tematy zawarte w rozkładzie materiału

nie potrafi przekazać sensownego komunikatu

nie potrafi opisać ilustracji, wyrazić swojej opinii, przedstawić argumentów itp.

prawie nigdy nie zabiera głosu w rozmowie

popełnia rażące i liczne błędy w wymowie i intonacji zakłócające komunikację

Skala
ocen

Czytanie

Osiągnięcia ucznia:

6

chętnie sięga po lekturę i z łatwością rozumie główne myśli w autentycznych tekstach (literatura, artykuły w prasie, teksty z Internetu)

umiejętnie korzysta ze strategii stosowanych podczas czytania np. przewidywanie treści tekstu na podstawie tytułu, czytanie tekstu z uwzględnieniem pytań do tekstu, z którymi zapoznał się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadania itp.

• dobrze rozumie konstrukcję tekstu, potrafi uporządkować tekst poprzestawiany

• z łatwością znajduje niezbędne informacje w dłuższym tekście

• stwierdza, czy podana informacja jest prawdziwa czy fałszywa (czy jej brak) i potrafi uzasadnić swoją decyzję

• z łatwością przetwarza przeczytane informacje z uwzględnieniem zmiany rejestru, stylu lub formy tekstu

• dostrzega błędy i dokonuje autokorekty

5

• czyta dla przyjemności i rozumie główne myśli w uproszczonych lekturach i niezbyt trudnych tekstach autentycznych, takich jak artykuły w prasie, ogłoszenia, instrukcje, czy teksty z Internetu

• potrafi korzystać ze strategii stosowanych podczas czytania np. przewidywanie treści tekstu na podstawie tytułu, czytanie tekstu z uwzględnieniem pytań do tekstu, z którymi zapoznał się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadania itp.

• rozumie konstrukcję tekstu, potrafi uporządkować tekst poprzestawiany

• wybiera odpowiednie informacje z dłuższego tekstu w podręczniku

• potrafi stwierdzić czy podana informacja jest prawdziwa czy fałszywa (czy jej brak) i uzasadnić swoją decyzję

• przetwarza przeczytane informacje z uwzględnieniem zmiany rejestru, stylu lub formy tekstu

• potrafi dostrzec błędy i dokonać autokorekty

4

• rozumie ogólny sens tekstów zaprezentowanych w podręczniku i potrafi znaleźć w nich większość wymaganych informacji

• rozumie główne myśli w stosunkowo prostych tekstach autentycznych, takich jak artykuły w prasie, ogłoszenia, instrukcje, czy teksty z Internetu

• często potrafi korzystać ze strategii stosowanych podczas czytania np. przewidywanie treści tekstu na podstawie tytułu, czytanie tekstu z uwzględnieniem pytań do tekstu, z którymi zapoznał się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadania itp.

• na ogół rozumie konstrukcję tekstu, potrafi uporządkować tekst poprzestawiany

• przeważnie potrafi stwierdzić, czy podana informacja jest prawdziwa czy fałszywa (lub jej brak), ale miewa problemy z uzasadnieniem swojej decyzji

• często przetwarza przeczytane informacje z uwzględnieniem zmiany rejestru, stylu lub formy tekstu

• potrafi często dostrzec błędy i dokonać autokorekty

3

• rozumie sens ogólny tekstów zaprezentowanych w podręczniku, choć samodzielnie potrafi znaleźć tylko niektóre z potrzebnych informacji

• zazwyczaj potrafi zrozumieć główne myśli w interesujących go, prostych i wzbogaconych ilustracjami tekstach, takich jak artykuły w prasie, ogłoszenia, instrukcje czy teksty z Internetu

• czasem korzysta ze strategii stosowanych podczas czytania np. przewidywanie treści tekstu na podstawie tytułu, czytanie tekstu z uwzględnieniem pytań do tekstu, z którymi zapoznał się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadania itp.

• zazwyczaj rozumie konstrukcję tekstu, ale często ma kłopoty z poprawnym uporządkowaniem poprzestawianego tekstu

• potrafi ocenić, czy podana informacja jest prawdziwa czy fałszywa (lub jej brak), ale nie potrafi poprawnie uzasadnić swojej decyzji

• rzadko potrafi przetworzyć przeczytane informacje z uwzględnieniem zmiany rejestru, stylu lub formy

• rzadko potrafi dostrzec błędy i dokonać autokorekty

2

• rozumie ogólny sens przeczytanego tekstu lub innej informacji w podręczniku, ale nie potrafi z nich wyodrębnić szczegółowych informacji

• sporadycznie korzysta ze strategii stosowanych podczas czytania np. przewidywanie treści tekstu na podstawie tytułu, czytanie tekstu z uwzględnieniem pytań do tekstu, z którymi zapoznał się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadania itp.

• rozumie konstrukcje tylko bardzo prostych tekstów, ale samodzielnie nie jest w stanie uporządkować poprzestawianego tekstu

• rzadko trafnie odgaduje, czy dana informacja związana z tekstem jest prawdziwa czy fałszywa (lub jej brak), nie potrafi uzasadnić swojej decyzji

 • niezmiernie rzadko potrafi przetworzyć przeczytane informacje z uwzględnieniem zmiany rejestru, stylu lub formy

• sporadycznie potrafi dostrzec błędy i dokonać autokorekty

1

• nie rozumie sensu przeczytanego tekstu i nie potrafi z niego wyselekcjonować żadnych informacji, nawet z pomocą nauczyciela

• nie potrafi korzystać ze strategii stosowanych podczas czytania

• nie rozumie konstrukcji przeczytanego tekstu

• braki w znajomości struktur leksykalno-gramatycznych uniemożliwiają mu zrozumienie tekstu i wykonanie zadania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skala
ocen

Pisanie

Osiągnięcia ucznia:

6

• pisze typowe sformalizowane i niesformalizowane teksty zawierające złożone struktury, słownictwo i własne przemyślenia na różne tematy, wykraczające również poza tematykę omawianą na zajęciach szkolnych

• potrafi w spójny i logiczny sposób zorganizować tekst

• omawia temat trafnie, formułuje wypowiedź zgodną z tematem

• pisze teksty o odpowiedniej długości

• używa poprawnej pisowni i interpunkcji

• pisze pracę bezbłędną

5

• potrafi napisać wypowiedź pisemną zawierającą złożone struktury i słownictwo na tematy zawarte w rozkładzie materiału np.: list formalny i nieformalny, pocztówkę, e-mail, instrukcję, notatkę, itp.

• potrafi w spójny sposób zorganizować tekst

• realizuje wszystkie punkty istotne dla omówienia tematu

• pisze teksty o odpowiedniej długości

• używa poprawnej pisowni i interpunkcji, choć popełnia sporadyczne błędy

4

• pisze teksty użytkowe np.: list formalny i nieformalny, pocztówkę, krótką notatkę czy instrukcję, z użyciem złożonych struktur i słownictwa

• stara się przedstawić dobrze zorganizowane i spójne teksty, choć nieraz omawia temat częściowo trafnie

• czasami stosuje szyk wyrazów podobny do polskiego

• pisze teksty nieco krótsze lub dłuższe od wymaganej długości

• używa przeważnie poprawnej pisowni i interpunkcji

3

• pisze teksty zawierające proste struktury i słownictwo

• pisze teksty na ogół zorganizowane, ale niezbyt spójne, częściowo zgodne z tematem

• pisze teksty z elementami wyraźnie krótszymi lub dłuższymi od wymaganej długości

• czasami używa niepoprawnej pisowni i interpunkcji

• popełnia dość liczne błędy językowe

2

• tworzy teksty zawierające proste struktury i słownictwo

• przeważnie pisze wypowiedzi w dużym stopniu niespójne, chaotyczne

• pisze teksty zawierające bardzo niewiele istotnych punktów

 • stosuje liczne powtórzenia

• pisze teksty na ogół wyraźnie krótsze od wymaganej długości

• popełnia liczne błędy gramatyczne i leksykalne

1

• prawie nigdy nie podejmuje się pisania zadań otwartych, szczególnie dłuższych

• przy pisaniu popełnia rażące błędy gramatyczno-leksykalne, uniemożliwiające zrozumienie komunikatu

 

 

 

 

Skala
ocen

Praca na lekcji/ współpraca w parze

Osiągnięcia ucznia:

6

• chętnie współpracuje na lekcji, aktywnie uczestniczy w prowadzeniu rozmów sterowanych i odgrywaniu zadanych ról

• wykorzystuje informacje z innych przedmiotów nauczania i odpowiednio je przetwarza

• zachęca innych do aktywności i współpracy

5

• umie współpracować z innymi na lekcji, uczestniczyć w prowadzeniu rozmów sterowanych i odgrywaniu zadanych ról

• potrafi wykorzystywać informacje z rożnych przedmiotów nauczania i odpowiednio je przetwarzać

• potrafi zachęcić innych do współdziałania

4

• potrafi współpracować na lekcji i w parze, choć nie zawsze przejmuje inicjatywę

• często wykorzystuje informacje z innych przedmiotów nauczania, choć miewa kłopoty z ich przetworzeniem

• nie zawsze potrafi zachęcić innych do działania

3

• jest mało aktywny na lekcji

• woli, aby inni wykazywali inicjatywę

2

• jest bardzo bierny na lekcji i podczas pracy w parze

• nie wykazuje inicjatywy

1

• odmawia pracy na lekcji, nie chce prowadzić rozmów i odgrywać ról

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skala
ocen

Umiejętność samodzielnego uczenia się

Osiągnięcia ucznia:

6

• uczeń zdobywa wiedzę niezależnie od nauczyciela, korzysta z różnych źródeł informacji, wykorzystuje wiedzę z innych przedmiotów nauczania

• zna różne techniki uczenia się i stosuje te, które są dla niego najskuteczniejsze

• jest uczniem refleksyjnym, odpowiedzialnym za własny proces uczenia się

• wyznacza sobie cele i systematycznie je realizuje

• potrafi dostrzec swoje mocne i słabsze strony, określić, któremu zagadnieniu powinien poświecić więcej czasu

• chętnie poszukuje wiedzy dodatkowej, wykraczającej poza program nauczania obowiązujący na poziomie jego grupy

• systematycznie wykonuje ćwiczenia i testy przygotowujące do egzaminu

5

• uczeń w sposób skuteczny wykorzystuje strategie uczenia się sugerowane przez nauczyciela

• podejmuje próby samodzielnego rozwiązywania problemów

• potrafi wyciągać wnioski z własnych sukcesów i błędów, dokonuje zmian w podejmowanych działaniach

• umie korzystać z różnych słowników i innych źródeł informacji

• potrafi wyznaczać sobie cele i realizować je

• wykonuje ćwiczenia i testy przygotowujące do egzaminu

4

• czasami podejmuje próby samodzielnego rozwiązywania problemów, niezależnie od nauczyciela; zazwyczaj jednak potrzebuje pomocy i wskazówek odnośnie dodatkowych źródeł

• stara się wyciągać wnioski z własnych błędów i wprowadzać zmiany

• korzysta jedynie ze słownika dwujęzycznego, czasami miewa kłopoty z wyborem odpowiedniego słowa

• wyznacza sobie pewne cele, choć niesystematycznie je realizuje

• często wykonuje ćwiczenia i testy przygotowujące do egzaminu

3

• rzadko podejmuje próby samodzielnego rozwiązywania problemów, czy zdobywania wiedzy dodatkowej

• wymaga pomocy i wskazówek nauczyciela lub kolegów/koleżanek, dzięki którym wykonuje zadania obowiązkowe

• zna zasady korzystania ze słownika dwujęzycznego, ale robi to niechętnie, woli zapytać o nieznane słowo innych

• rzadko wyznacza sobie cele, ale stara się je w miarę realizować

• czasem wykonuje ćwiczenia i testy przygotowujące do egzaminu

2

• prawie nigdy nie podejmuje prób samodzielnego zdobywania wiedzy; wymaga ciągłej pomocy i wskazówek

• z trudnością korzysta ze słownika dwujęzycznego

• w niewielkim stopniu potrafi korzystać z podręcznika i własnych notatek

• nie zna strategii uczenia się

• sporadycznie wyznacza sobie cele

• bardzo rzadko wykonuje ćwiczenia i testy przygotowujące do egzaminu

1

• uczeń pasywny, niesamodzielny, nie usiłuje samodzielnie rozpocząć żadnego zadania zakładając, że niczego nie wie i nie umie

• nawet z pomocą nauczyciela i kolegów/koleżanek nie wykonuje zadań właściwie

• nie potrafi korzystać z żadnych słowników, źródeł dodatkowych, ani materiału podręcznika

• nie wykonuje ćwiczeń i testów przygotowujących do egzaminu

Skala
ocen

Praca domowa

Osiągnięcia ucznia:

6

• chętnie i często z własnej inicjatywy wykonuje dodatkowe prace domowe, sprawdzając je samodzielnie przy użyciu klucza, a w przypadku wątpliwości konsultuje się z nauczycielem

• pracuje samodzielnie i systematycznie i efektywnie

• zadania domowe otwarte znacznie wykraczają poza wymagany poziom

• korzysta z wielu różnych źródeł przy pisaniu pracy domowej

5

• potrafi z powodzeniem samodzielnie wykonać pracę domową, wykorzystując podane instrukcje i wzory

• prace domowe odrabia systematycznie

• korzysta z różnych źródeł przy pisaniu pracy domowej

4

• najczęściej z powodzeniem samodzielnie wykonuje pracę domową, według podanych instrukcji i modelu

• prace domowe odrabia na ogół systematycznie

• czasem korzysta z dodatkowych źródeł przy pisaniu pracy domowej

3

• czasami miewa kłopoty z prawidłowym odrobieniem prac domowych, stara się jednak wykonywać je samodzielnie i w miarę systematycznie

• rzadko korzysta z dodatkowych źródeł przy pisaniu pracy domowej

2

• często praca domowa wykonana jest nieprawidłowo, bądź niesamodzielnie

• niesystematycznie odrabia praca domowe

1

• najczęściej nie odrabia prac domowych, albo przepisuje je od innych

Drukuj | Wyślij znajomym | 2009-11-23 21:03 | Daniel Suchta

..:::  FOTO GALERIA  :::  VIDEO GALERIA  :::  DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI  :::  MAPA SERWISU  :::  ARCHIWUM  :::  KONTAKT Z REDAKCJĄ  :::..
Copyright @ 2004 - 2016 Urząd Miejski w Orzyszu System 4Too