Dziś jest
PL EN DE UK LT

II KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ O NAGRODĘ BURMISTRZA ORZYSZA - Orzysz.pl

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Orzysz.pl » Kultura » Dom Kultury

II KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ O NAGRODĘ BURMISTRZA ORZYSZA

Serdecznie ZAPRASZAMY do udziału w gminnym konkursie bożonarodzeniowym!
Prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM Konkursu. Karta Zgłoszenia zamieszczona jest w załączniku.
CZEKAMY NA WASZE PRACE KONKURSOWE!

II KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

O NAGRODĘ BURMISTRZA ORZYSZA

 

 

REGULAMIN KONKURSU

 

 

Postanowienia ogólne

 

Organizatorami Konkursu jest Burmistrz Orzysza oraz POLANA KULTURY Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Orzyszu. 

 

Celem konkursu jest:

 • podtrzymywanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych;
 • stymulowanie inwencji twórczej w zakresie inscenizacji szopek z wprowadzeniem akcentów regionalnych;
 • prezentacja szopki bożonarodzeniowej jako elementu tradycji związanego ze świętami Bożego Narodzenia;
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży, a także dorosłych oraz uzdolnień plastycznych.

 

Tematyka konkursu:

 

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej – szopki bożonarodzeniowej statycznej lub ruchomej. Należy uwzględnić elementy tradycji Bożego Narodzenia.

 

I. Warunki konkursu

 

1. W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy Gminy Orzysz, będący przedstawicielami wszystkich grup wiekowych: dzieci, młodzież, dorośli oraz seniorzy. Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać prace indywidualnie lub zespołowo.

 

2. Każdy uczestnik (zespół uczestników) powinien zgłosić i dostarczyć najpóźniej do dnia 18 grudnia 2020 r. do godziny 12.00. jedną pracę przestrzenną wykonaną z dowolnego tworzywa.

 

3. Konstrukcja szopki powinna być stabilna. Wszelkie elementy powinny być przymocowane w taki sposób, by nie przesuwały się. Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko autora/autorów, telefon kontaktowy i miejscowość (ze względu na przepisy RODO, metryczka powinna być tak umocowana, aby z łatwością można było ją odczepić).

 

Każdej pracy zostanie nadany NUMER według kolejności dostarczenia zgłoszenia do siedziby organizatora.

 

4. W przypadku zgłoszenia szopki o szerokości/długości podstawy powyżej 1,2 m organizator prosi

o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 663-931-299.

 

5. Szopkę wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres:

Polana Kultury  w Orzyszu, ul. Wojska Polskiego 9D, 12-250 Orzysz do dnia 18 grudnia 2020 roku

do godziny 12.00.

Karta zgłoszeniowa stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

  

Prace konkursowe zostaną zaprezentowane w lokalnych Kościołach w okresie od  22 grudnia 2020 r. 

do 08 stycznia 2021 r.

 

6. Pisemne zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestników na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do celów konkursu (w tym publikacji prasowej). Zgłoszenie osoby, która nie ukończyła lat 18 musi być podpisane przez jej rodzica/prawnego opiekuna.

 

7. Zgłaszający pracę oświadcza, że jest ona jego autorskim dziełem.

 

8. Organizator nie odpowiada za wszelkie usterki podczas wystawy Szopek.

 

9. Zgłaszający ma możliwość wyrażenia zgody na zlicytowanie konkursowej Szopki na rzecz 29. Finału WOŚP w dniu 10 stycznia 2021 r.

 

10. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza również pełną i nieodwołalną akceptację warunków niniejszego regulaminu.

 

II. Ocena i nagrody

 

1.   Prace konkursowe zostaną opatrzone numerem zgodnie z kolejnością zgłoszeń oraz sfotografowane przez Organizatora. Następnie zdjęcia wszystkich prac zostaną opublikowane na profilu facebook Polany Kultury w Orzyszu.

Konkurs wygrywają prace, które uzyskają największą ilość polubień na profilu facebook https://www.facebook.com/polanakultury/ w terminie od dnia publikacji do dnia 4 stycznia 2021r

do godziny 12.00. (na podstawie zrzutów z ekranu).

 

2.   Wyniki konkursu zwierające imiona i nazwiska autorów nagrodzonych prac zostaną podane

do publicznej wiadomości na facebooku Urzędu Miejskiego w Orzyszu, facebooku Polany Kultury w Orzyszu oraz na stronie internetowej: http://www.orzysz.pl;  dnia 5 stycznia 2021 r.

 

3. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o terminie wręczenia nagród i dyplomów telefonicznie.

 

4. Od decyzji ogłoszonej przez Organizatora nie przysługuje odwołanie ani nie będzie prowadzona na ten temat żadna korespondencja.

  

5. Nagrody:

 • I miejsce: 500 zł;
 • II miejsce: 300 zł
 • III miejsce: 100 zł
 • I wyróżnienie: 50 zł
 • II wyróżnienie: 50 zł

Dla pozostałych uczestników przewidziane są pamiątkowe dyplomy.

 

 

Informacje związane z konkursem można uzyskać  w sekretariacie Polany Kultury w Orzyszu pod numerem telefonu 663-931-299.

 

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polana Kultury w Orzyszu z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 9D, 12-250 Orzysz, reprezentowana przez: Dyrektor Polany Kultury w Orzyszu Joannę Kamieniecką

 

1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail:

inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

 

2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 

tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury a także w celu wspierania i promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej oraz działań i inicjatyw kulturalnych, jak również w celu realizacji praw oraz, obowiązków wynikających z przepisów prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 1991/114 poz. 493 ze zm.) oraz na podstawie Pana/Pani zgody wyrażonej w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a).

 

3) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym

do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 

4) Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych

w pkt. 2 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

 

5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.

 

6) Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

 

7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 

8) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

   

Załączniki

 1. Karta zgłoszenia
 2. Regulamin str.1.
 3. Regulamin str. 2
 4. Regulamin str. 3
Drukuj | Wyślij znajomym | 2020-11-25 09:54 | Joanna Kamieniecka

..:::  FOTO GALERIA  :::  VIDEO GALERIA  :::  DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI  :::  MAPA SERWISU  :::  ARCHIWUM  :::  KONTAKT Z REDAKCJĄ  :::..
Copyright @ 2004 - 2016 Urząd Miejski w Orzyszu System 4Too