Dziś jest
PL EN DE UK LT

Zakład Energetyki Cieplnej - Orzysz.pl

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Orzysz.pl » Administracja » Zakład Energetyki Cieplnej

Wiadomość archiwalna

Archiwum

Zakład Energetyki Cieplnej

ul. Michała Kajki 4, 12-250 Orzysz
87/ 423-72-03
zecorzysz@wp.pl

Siedzibą Spółki jest miasto Orzysz, która powstała 1 stycznia 1994 roku. Spółka działa na podstawie przepisów Prawa handlowego oraz ustawy z dnia  20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. nr 9, póz. 43 z 1997 roku).

Przedmiotem działalności Spółki jest:
- Wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody, jej sprzedaż odbiorcom oraz zapewnienie ciągłej i nieprzerwanej dostawy ciepła .
- Prowadzenie eksploatacji, konserwacji i napraw obiektów i urządzeń stanowiących majątek Spółki.
- Zlecanie określonych zadań wynikających z działalności Spółki innym podmiotom gospodarczym i jednostkom organizacyjnym.

Działalność ZEC w Orzyszu opiera się również na umowach zawartych między Dostawcą i Odbiorcą ciepła. Spółka działa w oparciu o - ustawę z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 1887r. nr 89 ,poz. 625 z późn. zmianami). Powyższe Prawo wprowadza następujące określenia i definicje:
- źródło ciepła - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,
sieć ciepłownicza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych,
- przyłącze - odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach,
- węzeł cieplny - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych,
- grupowy węzeł cieplny - węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt,
- instalacja    odbiorcza - połączone    ze    sobą    urządzenia    lub    instalacje,    służące do   transportowania   ciepła   lub   ciepłej   wody   z   węzłów   cieplnych   lub   źródeł   ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie,
- zewnętrzna instalacja odbiorcza - odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła,
- obiekt - budowlę lub budynek wraz instalacjami odbiorczymi,
- układ   pomiarowo-rozliczeniowy   -   dopuszczony   do   stosowania,   zgodnie   z   odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,
- moc cieplna - ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika w jednostce czasu,
- zamówiona   moc   cieplna   -   ustaloną   przez   odbiorcę   lub   podmiot   ubiegający   się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi   oraz  wymaganiami   technologicznymi  dla  tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia: pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach, utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych, prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,
•  warunki obliczeniowe:
a) obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określoną dla strefy klimatycznej, w której są zlokalizowane obiekty, do których jest dostarczane ciepło,
Dla miasta Orzysz minus 24°C.
b) normatywną temperaturę ciepłej wody,
• grupa taryfowa - grupę  odbiorców korzystających z  usług  związanych  z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania,

Drukuj | Wyślij znajomym | 2007-04-18 10:43 | Agnieszka Górecka

..:::  FOTO GALERIA  :::  VIDEO GALERIA  :::  DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI  :::  MAPA SERWISU  :::  ARCHIWUM  :::  KONTAKT Z REDAKCJĄ  :::..
Copyright @ 2004 - 2016 Urząd Miejski w Orzyszu System 4Too